Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
1. Проект Статуту всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації «Асоціація Університетів України» PDF Друк Написати листа

Статут
Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації
«Асоціація Університетів України»

 

Розділ 1. Загальні положення

  • «Асоціація Університетів України» (далі – «Асоціація») є Всеукраїнською громадською освітньо-науковою організацією (ВГОНО), яка об’єднує вищі навчальні заклади та наукові інституції на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності.

 

  • У своїй діяльності Асоціація керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав та свобод людини і громадянина, що зазначені в Конституції України, положеннями Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), принципами академічних свобод та університетської автономії, що висвітлені у Хартії Університетів України «Академічні свободи, університетська автономія та освіта» і Рамках пріоритетних дій «Втілення в життя Хартії Університетів України».
  • Асоціація створена на принципах спільності інтересів її членів для досягнення об’єднаними зусиллями умов для найбільш ефективної діяльності та сталого розвитку членів Асоціації.

 

  • Асоціація є юридичною особою з усіма юридичними правомочностями, що охоплюються цим поняттям згідно із законодавством України; зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті); мати печатку, штампи, бланки, вимпели, значки, інші атрибути та символіку.
  • Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку та має статус Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації – поширює свою діяльність на території України.

 

  • Правовою основою діяльності Асоціації є Конституція України, Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», інші нормативні акти України та цей Статут.
  • Асоціація підтримує та розширює міжнародні зв’язки, сприяє розвитку міжнародного співробітництва членів Асоціації, укладає відповідні угоди і контракти, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України на підставі законодавства, відповідних угод, взаємної поваги та домовленості щодо невтручання у справи кожної сторони.

 

  • Асоціація не відповідає по зобов’язаннях членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.
  • Для здійснення своїх мети та завдань, визначених Статутом, відповідно до свого правового статусу, Асоціація користується правами:
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;
 • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань;
 • вносити пропозиції з питань діяльності Асоціації та її членів до органів державної влади та управління, органів самоврядування, урядових структур;
 • поширювати інформацію і пропагувати мету, завдання та ідеї своєї діяльності;
 • засновувати установи та організації, видавництва та підприємства, засоби масової інформації, в тому числі веб-портали, необхідні для виконання статутних завдань та досягнення мети Асоціації;
 • друкувати та розповсюджувати видавничу продукцію.

 

  • Асоціація щорічно оприлюднює інформацію про свою діяльність.
  • Повна назва Асоціації:

українською мовою – Асоціація Університетів України;
російською мовою – Ассоциация Университетов Украины;
англійською мовою – Ukrainian University Association.

  • Скорочена назва Асоціації:

українською мовою – АУУ;
російською мовою – АУУ;
англійською мовою – UUA.

  • Юридична адреса: вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54003, Україна.

Розділ 2. Мета та завдання Асоціації

  • Асоціація утворюється з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння створенню правових і організаційних умов для розширення академічних свобод університетської автономії та сталого людського розвитку.

 

  • Основними завданнями Асоціації є:
 • обмін досвідом, координація та організація сумісної діяльності вищих навчальних закладів та наукових інституцій у галузі удосконалення навчально-методичної, науково-дослідної, культурно-просвітницької та громадської діяльності у сфері підготовки кадрів з вищою освітою та вищою кваліфікацією, формування свідомості нової якості молодого покоління;
 • приведення основних положень національних нормативних актів до основних положень міжнародних нормативних актів щодо академічних свобод і університетської автономії у сфері вищої освіти;
 • задоволення та захист законних наукових, освітніх, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння реалізації конституційних прав і свобод громадян України, підвищення ролі особистості в громадянському суспільстві;
 • системне утвердження української мови як державної в діяльності вищих навчальних закладів та наукових інституціях України;
 • ініціювання та проведення діяльності щодо поширення національних традицій та досягнень вищої освіти та науки України у світовому освітньо-науковому просторі.
 • організація та розширення міжнародного співробітництва членів Асоціації у галузі науково-дослідної та навчально-методичної діяльності, розробка сумісних програм та планів, спрямованих на удосконалення університетської освіти та наукових досліджень;
 • стимулювання інноваційної діяльності, появи нових ідей, ініціатив та проектів культурного, соціального, наукового, освітнього й економічного розвитку у сфері вищої освіти України та окремих її регіонів;
 • ефективне використання інтелектуального потенціалу членів Асоціації та сприяння забезпеченню захисту і правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності членів Асоціації;
 • підготовка рекомендацій та пропозицій з питань вищої освіти, підготовка кадрів вищої кваліфікації та їх представлення на розгляд органам державної влади та управління, органам самоврядування, урядовим структурами;
 • заохочування та координація співпраці серед членів Асоціації та сприяння їх мобільності.

Розділ 3. Членство в Асоціації

  • Членство в Асоціації є колективним, на добровільних засадах.

Колективними членами (надалі – членами) Асоціації можуть бути вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації та наукові інституції, що діють на території України, поділяють мету та завдання діяльності Асоціації і беруть участь у їх реалізації. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
На етапі утворення Асоціації її членами є вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації та наукові інституції, що висловили через свої лідерів це бажання та взяли участь у Всеукраїнській науковій дискусії та Ольвійському форумі – 2009.
Прийом до Асоціації здійснюється за заявою вищого навчального закладу чи наукової інституції, що бажає вступити до Асоціації, а також за рекомендаційними листами від трьох членів Асоціації.
Рішення про прийняття в члени Асоціації приймає Рада Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо на зборах Ради Асоціації за нього проголосували більше половини присутніх членів Ради Асоціації.
Право голосу надається після сплати членського внеску. Розмір, спосіб та форма сплати щорічних членських внесків визначається Положенням про членські внески, яке затверджується Радою Асоціації.
У разі вибуття з Асоціації членські внески не повертаються.

  • Членство в Асоціації може бути припинене на підставі:

а)      заяви члена Асоціації про вихід з Асоціації;
б)      порушення членом Асоціації положень Статуту;
в)      систематичного невиконання протягом року і більше своїх обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Асоціації;
г)      завдання навмисної шкоди Асоціації чи її членам та майну;
д)      несплати членських внесків у повному обсязі протягом року і більше або невиконання зобов’язань перед Асоціацією.
Виключення членів з Асоціації здійснюється:
1)      за рішенням Секретаріату у випадку подання заяви членом Асоціації про вихід з Асоціації з власної ініціативи. У цьому випадку рішення про виключення приймається в місячний строк з дня подання заяви;
2)      за рішенням Ради Асоціації – в інших випадках, – за умови, коли за це проголосувало більше ніж половина членів, присутніх на зборах Ради Асоціації.

  • Члени Асоціації мають право:
 • користуватися інформаційними, науковими та навчальними матеріалами, творчими можливостями, соціально-культурною базою і послугами Асоціації для розширення масштабів та удосконалення своєї діяльності;
 • обирати та бути обраними в особі своїх представників в усі органи управління Асоціації;
 • вносити пропозиції, клопотання та зауваження щодо покращення діяльності та структури Асоціації;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;
 • брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Асоціації, користуватися майном та символікою Асоціації;
 • отримувати повну інформацію про діяльність Асоціації;
 • користуватися підтримкою Асоціації у своїй діяльності, яка відповідає статутній меті та завданням Асоціації;
 • добровільно вийти з членів Асоціації шляхом подачі відповідної заяви до Секретаріату Асоціації;
 • передавати у користування або володіння Асоціації майно та/або кошти відповідно до законодавства України.

 

  • Члени Асоціації зобов’язані:
 • дотримуватися Статуту Асоціації;
 • сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації;
 • активно здійснювати освітню та наукову політику з підтримки та реалізації академічних свобод та університетської автономії, основні положення яких висвітлені у Хартії Університетів України;
 • своєчасно сплачувати членські внески у порядку та розмірах, визначених Асоціацією;
 • підтримувати авторитет Асоціації, не вчиняти дій, які б суперечили її статутній меті та завданням, підривали її престиж;
 • виконувати рішення, прийняті органами управління Асоціації в межах їх компетенції.

 

Розділ 4. Структура та органи управління Асоціації. Осередки

  • Структура Асоціації: члени Асоціації, Осередки, Комісії та органи управління.

 

  • Органами управління Асоціації є Рада Асоціації, Президія Асоціації та Секретаріат Асоціації.
  • Вищим органом управління є Загальні збори членів Асоціації, які проводяться у формі зборів Ради Асоціації.

Рада Асоціації складається з:

  • Президента Асоціації, що головує на зборах ;
  • Почесного президента та Віце-президента, які разом із Президентом утворюють Президію Асоціації;
  • представників членів Асоціації.

У разі відсутності Президента на зборах Ради Асоціації головує Почесний президент. У разі відсутності обох – Віце-президент.
Збори Ради Асоціації скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. На вимогу однієї третини членів Асоціації можуть бути скликані позачергові збори Ради Асоціації.
Про місце й час проведення зборів Ради Асоціації, а також про порядок денний Секретаріат Асоціації повідомляє Осередки та членів Асоціації не пізніше ніж за 90 днів до призначеного терміну зборів Ради Асоціації.
У зборах Ради Асоціацій беруть участь по одному представнику від кожного члена Асоціації з правом голосу при прийнятті рішень Радою Асоціації.
Рада Асоціації вправі приймати рішення, якщо на її зборах присутні представники не менш як однієї третини членів Асоціації.
Рішення Ради Асоціації приймаються більшістю голосів присутніх на зборах представників, окрім випадків, зазначених у Статуті.
Протягом року робота Ради Асоціації відбувається дистанційно за допомогою електронних засобів зв’язку.
До повноважень Ради Асоціації належать:

 • затвердження змін та доповнень до Статуту (згідно з порядком, встановленим розділом 10 Статуту);
 • визначення пріоритетних напрямів діяльності Асоціації;
 • ухвалення річної Програми діяльності Асоціації;
 • прийняття рішень щодо зміни основних напрямів діяльності Асоціації;
 • затвердження Положення про членські внески;
 • заслуховування звіту Президента про діяльність Асоціації та ухвалення відповідних рішень;
 • ухвалення рішень про прийняття до Асоціації нових членів і виключення членів зі складу Асоціації;
 • визначення пріоритетних напрямів використання бюджету Асоціації на наступний календарний рік за поданням Президента;
 • обрання Віце-президента на щорічних зборах Ради Асоціації;
 • усунення з посади Голови Секретаріату у разі не виконання покладених на нього обов’язків;
 • обрання та контроль за діяльністю Ревізійної комісії;
 • заслуховування звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Асоціації та ухвалення відповідних рішень;
 • вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію Асоціації (згідно з порядком, встановленим розділом 11 Статуту);
 • утворення ліквідаційної комісії.

Секретаріат формує проект Програми діяльності Асоціації на наступний календарний рік, який ухвалюється на щорічних зборах Ради Асоціації та затверджується Президентом Асоціації.

На щорічних зборах Ради Асоціації за поданням Президента визначаються пріоритетні напрями використання бюджету на наступний календарний рік. Голова Секретаріату відповідно до визначених пріоритетних напрямів формує проект річного бюджету в межах коштів, виділених для забезпечення діяльності Асоціації. Річний бюджет Асоціації затверджується Президентом.

  • Президію Асоціації утворюють Віце-президент, Президент та Почесний президент.

 

  • Механізм обрання Президента Асоціації.

Особа, що обирається на посаду Президента, проходить у своїй діяльності три статуси:

 • Віце-президент (перший рік);
 • Президент (другий рік);
 • Почесний президент (третій рік).

На першому установчому зборі Ради Асоціації обирається Президія Асоціації у такому тимчасовому складі: Президент та Віце-президент, якщо за кожного з них проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах Ради Асоціації.
На другий рік діяльності Асоціації на щорічних зборах Ради Асоціації обирається Віце-президент, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах Ради Асоціації. У виборах на посаду Віце-президента може брати участь представник члена Асоціації, який має підтримку в якості листів-рекомендацій від 10 членів Асоціації.
Посаду Президента займає Віце-президент автоматично на другий рік головування в Асоціації.
Посаду Почесного президента займає Президент, що головував протягом попереднього року. Посада Почесного президента вступає в силу з другого року діяльності Асоціації.
У будь-який час члени Президії мають право відмовитися від виконання своїх обов’язків, попередивши про це Секретаріат Асоціації в письмовій формі не пізніше ніж за два місяці від дня фактичної відмови.
У разі відмови Віце-президента від своїх обов’язків або його усунення з посади, обов’язки Віце-президента виконує Президент. Виконання обов’язків триватиме до часу обрання та затвердження нової кандидатури на посаду Віце-президента.
Обрання та затвердження кандидатури Віце-президента проводиться шляхом дистанційного голосування. Порядок і процедуру дистанційного голосування визначає Секретаріат та затверджує Президент або виконуючий його обов’язки.
У разі відмови Президента від своїх обов’язків або його усунення з посади, обов’язки Президента виконує Почесний президент. Виконання обов’язків триватиме до часу зайняття Віце-президентом посади Президента.
У разі відмови Почесного президента від своїх обов’язків або його усунення з посади, обов’язки Почесного президента виконує Президент. Виконання обов’язкив триватиме до часу зайняття Президентом посади Почесного президента.

 

  • Обов’язки Президентів Асоціації.

Віце-президент:

 • формує проект програми діяльності Секретаріату Асоціації;
 • поширює інформацію про діяльність Асоціації;
 • відповідає за організаційно-технічне забезпечення щорічних зборів Ради Асоціації;
 • за дорученням Президента укладає та підписує договори (угоди).

Президент:

 • відповідно до чинного законодавства України вирішує питання діяльності Асоціації;
 • представляє Асоціацію у державних та інших органах;
 • є розпорядником майна і коштів Асоціації;
 • здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації;
 • затверджує річну Програму діяльності Асоціації;
 • затверджує програму діяльності Секретаріату Асоціації;
 • подає на розгляд Раді Асоціації пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів використання бюджету на наступний рік;
 • затверджує річний бюджет Асоціації;
 • забезпечує виконання кошторису;
 • укладає угоди, відкриває банківські рахунки;
 • підписує банківські і фінансові документи, видає доручення;
 • у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами Асоціації;
 • затверджує підготовлені Секретаріатом проекти внутрішніх нормативних документів/положень;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Секретаріату Асоціації;
 • забезпечує дотримання службової та державної таємниці відповідно до законодавства України;
 • може делегувати частину своїх прав та обов’язків Віце-президенту, Почесному президенту та Голові Секретаріату;
 • затверджує порядок та процедуру дистанційного голосування;
 • розглядає та ухвалює проект щорічного звіту про діяльність Асоціації, що готує та надає Голова Секретаріату Асоціації;
 • головує на зборах Ради Асоціації;
 • не менше одного разу на рік звітує перед Радою Асоціації;
 • має право скликати позачергові збори Ради Асоціації;
 • затверджує склад Комісій за поданням Секретаріату Асоціації.
 • відповідальний за виконання Програми діяльності Асоціації та покладених на Асоціацію завдань;
 • відповідальний за результати фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, достовірність бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.

Почесний президент:

 • контролює дії Віце-президента;
 • розглядає заяви щодо вступу нових членів Асоціації;
 • розглядає пропозиції, клопотання від членів Асоціації щодо діяльності Асоціації;
 • вносить пропозиції до Програми діяльності Асоціації на наступний календарний рік;
 • регулює своєчасну та повну сплату членських внесків членами Асоціації;
 • координує організацію проведення щорічних зборів Ради Асоціації.
  • Секретаріат Асоціації здійснює координацію діяльністі Асоціації в період між зборами Ради Асоціації.

Секретаріат Асоціації є постійнодіючим органом управління Асоціації. Головний офіс Секретаріату розміщений на базі юридичної адреси Асоціації.
Секретаріат Асоціації очолює Голова Секретаріату, який призначається Перезидією Асоціації з числа членів Асоціації строком на п’ять років. Усунути Голову Секретаріату з посади у разі не виконання покладених на нього обов’язків має право Президія Асоціації або Рада Асоціації, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх на щорічних зборах Ради Асоціації.
Типовий склад Секретаріату Асоціації:

 • Голова Секретаріату;
 • головний бухгалтер Асоціації;
 • провідний фахівець Секретаріату;
 • редактор веб-порталу Асоціації;
 • адміністратор веб-порталу Асоціації.

До компетенції Секретаріату Асоціації відносяться:

 • підготовка пропозицій та проектів для змін основних напрямків діяльності Асоціації на зборах Ради Асоціації;
 • формування проекту Програми діяльності Асоціації на наступний календарний рік, який ухвалюється на щорічних зборах Ради Асоціації та затверджується Президентом Асоціації;
 • забезпечення виконання рішень, що були прийняті на щорічних зборах Ради Асоціації;
 • утворення Комісій та подання на затвердження їх складу Президентом Асоціації;
 • підготовка проектів внутрішніх нормативних документів/положень та їх подання на затвердження Президентом Асоціації;
 • оперативно-розпорядче управління майном Асоціації;
 • у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами Асоціації;
 • затвердження рішень загальних зборів Осередків про заснування Осередків та кандидатуру на посаду Голови осередку;
 • ухвалення рішень про ліквідацію Осередків;
 • координація діяльності Осередків та забезпечення їх взаємодії з Президією Асоціації;
 • виключення членів Асоціації з числа її складу у випадку подання заяви членом Асоціації про вихід з Асоціації за власною ініціативою;
 • повідомлення Осередкам та членам Асоціації про місце, час та порядок денний зборів Ради Асоціації;
 • скликання позачергових зборів Ради Асоціації на вимогу Президента чи однієї третини членів Асоціації;
 • підготовка проектів логотипу та символіки Асоціації;
 • визначення порядку та процедури дистанційного голосування;
 • інші оперативні питання, що відносяться до компетенції Секретаріату Асоціації.

Голова Секретаріату Асоціації:

 • підзвітний Президенту Асоціації;
 • організовує роботу Секретаріату Асоціації;
 • діє без доручення від імені Асоціації;
 • представляє її інтереси у відносинах з громадянами та юридичними особами у межах наданих йому повноважень;
 • має право укладати угоди, підписувати банківські і фінансові документи;
 • формує проект річного бюджету згідно з визначеними на зборах Ради Асоціації пріоритетними напрямами використання бюджету Асоціації;
 • надає проект щорічного звіту про діяльність Асоціації, який після ухвалення Президентом надсилається усім членам Асоціації за допомогою електронних засобів зв’язку;
 • відповідальний за ведення бухгалтерського обліку, достовірність бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.
  • Основою Асоціації є її Осередки, які створюються за територіальним принципом за місцем дислокації членів Асоціації. Осередок не є юридичною особою. Осередки діють на підставі Статуту Асоціації. Рішення про заснування Осередку оформлюються протоколом Загальних зборів Осередку і затверджуються Секретаріатом Асоціації. Осередки представляють кандидатуру на посаду Голови осередку, якого затверджує Секретаріат Асоціації. Секретаріат координує діяльність членів Осередків та забезпечує їх взаємодію з Президією Асоціації.

Осередок може бути розпущений (ліквідований) рішенням Секретаріату Асоціації.

 

 

  • Для виконання своїх статутних завдань Асоціація може створювати робочі органи – Комісії, порядок утворення та діяльність яких визначаються Положеннями, які затверджуються Президентом Асоціації. В них можуть залучатися до роботи сторонні фахівці.

 

Розділ 5. Ревізійна комісія Асоціації

  • Контроль за діяльністю Президії, Секретаріату та Комісій здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Радою Асоціації з числа Осередків Асоціації у складі Голови та не менше двох членів строком на п’ять років. Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність Асоціації. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Президії Асоціації. Ревізійна комісія підзвітна Раді Асоціації.

 

  • Ревізійна комісія проводить щорічно не менше однієї ревізії і подає Секретаріату Асоціації звіт про результати своїх перевірок та висновок по річному звіту Президента Асоціації. Звіт про фінансово-господарську діяльність Асоціації подається Раді Асоціації.
  • Ревізійна комісія має право проводити позачергові перевірки за пропозицією не менше ніж 10 членів Асоціації або не менше ніж 10 Осередків Асоціації.

 

  • Ревізійна комісія вправі витребувати від членів та органів управління Асоціації всі необхідні бухгалтерські, фінансові та інші документи, які мають відношення до діяльності Асоціації, а також – особисті пояснення з питань діяльності Асоціації.
  • У випадку виявлення зловживань, які суперечать істотним інтересам членів Асоціації, Ревізійна комісія вправі вимагати від Президії проведення аудиторської перевірки та скликання позачергових зборів Ради Асоціації.

 

  • Ревізійна комісія, яка не виправдала довіри членів Асоціації, може бути переобрана на чергових зборах Ради Асоціації за поданням Президента або не менше ніж 10 членів Асоціації, або не менше ніж 10 Осередків Асоціації,

 

Розділ 6. Кошти та майно Асоціації

  • Джерелами надходження фінансових коштів є:
 • щорічні членські внески членів Асоціації;
 • пожертвування (благодійні та спонсорські внески) від юридичних та фізичних осіб у грошовій та майновій формах;
 • безповоротні внески підприємств, організацій, фондів, фірм та громадян;
 • майнові внески членів Асоціації;
 • придбане Асоціацією майно;
 • надходження від господарської та іншої діяльності підприємств і організацій, у тому числі засобів масової інформації, видавництв та підприємств, створених Асоціацією, у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватися на виконання статутних завдань Асоціації;
 • надходження від участі у виконанні робіт за ґрантами, проектами та угодами;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України про неприбуткові організації.

 

  • Відповідно до законодавства України, Асоціація може мати у своїй власності споруди, будинки, устаткування, інвентар, кошти, земельні ділянки та інше майно, необхідне для забезпечення її статутної діяльності. Оперативно-розпорядче управління за вищевказаними об’єктами здійснює Секретаріат Асоціації.
  • Надходження від реалізації результатів діяльності Асоціації використовуються тільки для досягнення мети та виконання завдань, визначених Статутом та річною Програмою діяльності Асоціації, і не підлягають розподілу серед її членів.

 

  • Головним розпорядником коштів Асоціації є Президент Асоціації.

 

Розділ 7. Господарська та інша діяльність Асоціації

  • З метою виконання своїх статутних завдань і досягнення мети Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність у порядку, встановленому законодавством України, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, у тому числі засобів масової інформації, видавництв та підприємств, зі статусом юридичної особи.

 

  • Асоціація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
  • Асоціація є неприбутковою організацією, діяльність якої оподатковується відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у частині положень про неприбуткові організації.

 

 

Розділ 8. Порядок звітності,
контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

  • Асоціація самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинними нормами, подає її у визначеному порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

 

  • Президент, Голова Секретаріату та головний бухгалтер Асоціації персонально відповідають за ведення бухгалтерського обліку, достовірність бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.
  • Асоціація зобов’язана один раз на рік оприлюднювати інформацію про джерела фінансування та напрямки їх використання.

 

Розділ 9. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність

  • Асоціація здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, ґрантодавцями, фірмами, громадськими організаціями.

 

  • Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Асоціації є:
 • проведення спільних наукових та освітніх досліджень, проектів;
 • подання запитів та проектів, участь у виконанні робіт за ґрантами, започаткованими фундаціями, фондами зарубіжних держав та національними організаціями, підприємствами та фірмами;
 • послуги із дослідження і розробок у галузі освіти, техніки та технологій, економіки, природничих та комп’ютерних наук, гуманітарної та соціальної сфери, екології та ін., що складає сферу інтересів членів Асоціації;
 • здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законодавством України.
  • Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Асоціацією для забезпечення її власної статутної діяльності згідно з кошторисом та законодавством України.

 

 

 

Розділ 10. Внесення змін і доповнень до Статуту

  • Внесення змін і доповнень до Статуту є компетенцією Ради Асоціації. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається на зборах Ради Асоціації не менш ніж двома третинами голосів від загальної чисельності Ради Асоціації. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації підлягають реєстрації в обов’язковому порядку відповідно до законодавства України.

 

Розділ 11. Ліквідація та припинення діяльності Асоціації

  • Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, об’єднання, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації у відповідності до положень чинного законодавства України.

 

  • Реорганізація відбувається за рішенням Ради Асоціації, якщо на зборах Ради Асоціації за це проголосувало не менше двох третин від загальної чисельності Ради Асоціації. У випадку реорганізації вся сукупність майнових і немайнових прав та обов’язків Асоціації переходить до правонаступника (правонаступників).
  • Асоціація може бути ліквідована:
 • за рішенням двох третин від загальної чисельності Ради Асоціації на зборах Ради Асоціації;
 • за рішенням суду;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

  • У разі прийняття рішення Ради Асоціації про ліквідацію Асоціації, ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Радою Асоціації або іншим органом, визначеним законодавством України.
  • З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Асоціації. Ліквідаційна комісія у порядку, визначеному законодавством України, публікує повідомлення про ліквідацію Асоціації в офіційному друкованому виданні згідно з чинним законодавством України, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Асоціації третім особам, а також її членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Раді Асоціації або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

 

  • Претензії до Асоціації задовольняються з її майна у порядку черговості та в строки, визначені чинним законодавством України.
  • Асоціація вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до реєстру об’єднань громадян.

 

  • У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Кошти і майно Асоціації у разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами.