Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
Положення PDF Print Write e-mail

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Начальник Управління освіти і науки                                          Ректор Миколаївського
Миколаївської облдержадміністрації                                           державного гуманітарного
університету імені Петра Могили
____________ В.В. Мельніченко                                                   ________________ Л.П. Клименко
«___» _________________2008 р.                                                 «____» ________________ 2008 р.

Положення про
Інститут науково-освітнього забезпечення екологічної складової сталого розвитку Чорноморського регіону України
при МДГУ імені Петра Могили

Вступ

Президент України п. Ющенко В.А. 20.07.07 видав Указ за № 658 «Про рішення РНБОУ від 15.06.07 р. «Про стан та проблеми імплементації Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату». На виконання Указу Президента та відповідного доручення Прем’єр-міністра України від 02.08.07 р. № 32235/3/1 – 07 Міністерство освіти і науки України розробило План заходів, яким передбачено створення регіональних центрів розповсюдження екологічних знань.
Враховуючи вирішальне значення екологічних знань керівників місцевих органів влади, підприємців, фахівців і широких верств населення у формуванні і реалізації регіональної екологічної політики і стратегії сталого розвитку, необхідно забезпечити комплексний підхід до вирішення вказаних питань. У цьому зв’язку виявляється актуальним створення Інституту науково-освітнього забезпечення екологічної складової сталого розвитку Чорноморського регіону України при МДГУ імені Петра Могили.

I. Загальні положення

  • Інститут науково-освітнього забезпечення екологічної складової сталого розвитку Чорноморського регіону України при МДГУ імені Петра Могили (надалі – Інститут сталого розвитку) є науковою установою, що діє на громадських засадах та об’єднує фахівців, які зацікавлені у координації і інтенсифікації роботи по продукуванню та розповсюдженню знань для забезпечення сталого розвитку Чорноморського регіону, зокрема Миколаївської області.
  • Інститут сталого розвитку здійснює діяльність відповідно до діючого в Україні законодавства, норм міжнародного права та даного Положення.
  • Співзасновниками Інституту сталого розвитку є Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, Науково – методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області.
  • Юридична адреса Інституту сталого розвитку:

 

54003 м. Миколаїв
вул. 68 Десантників, 10,
тел.: (0512) 76-55-68; 50-03-32;
факс: (0512) 50-00-69
http: //kma.mk.ua

II. Мета, напрями і завдання діяльності Інституту сталого розвитку

2.1 Метою діяльності Інституту сталого розвитку є сприяння підвищенню якості рішень, що приймаються і реалізовуються в напрямі сталого розвитку Чорноморського регіону.
2.2 Напрямами діяльності Інституту сталого розвитку є:
- проведення наукових досліджень;
- методична робота;
- надання консультативної допомоги;
- координація діяльності колективів і окремих осіб;
- робота щодо розповсюдження екологічної освіти та інформації.
2.3 Завдання Інституту сталого розвитку:

 • екологічна освіта громадськості з метою кращого розуміння процесів, зв’язаних із навколишнім середовищем, збалансованим розвитком природи та суспільства;
 • заохочення всебічної поінформованості громадськості регіону щодо рішень, які мають вплив на стан навколишнього середовища та збалансований розвиток;
 • надання методичної допомоги вчителям шкіл, вихователям дошкільних установ щодо реалізації принципів екологічної освіти в практичній педагогічній діяльності;
 • розробка та реалізація проектів (конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань, круглих столів тощо), що сприятимуть впровадженню збалансованого розвитку регіону;
 • розробка та реалізація проектів, спрямованих на формування екологічної культури учнівської молоді (навчальних закладів різних рівнів, позашкільних установ);
 • залучення провідних фахівців і широкого загалу освітян до вирішення проблем сталого розвитку регіону;
 • методичне забезпечення заходів по підвищенню рівня екологічних знань управлінців, практиків, освітян, молоді тощо;
 • надання допомоги громадянам по захисту їхніх прав щодо правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища;
 • інформування громадськості щодо екологічних проблем;
 • розповсюдження повної, правдивої та найсучаснішої інформації з екологічних питань в інтересах громадськості;
 • забезпечення споживачів належною інформацією про продукцію з метою надання можливості їм робити екологічно обґрунтований вибір;
 • організація громадських слухань з екологічних питань для реалізації можливості громадськості висловлювати свою точку зору, занепокоєння тощо, а державним органам вести належний облік таких інтересів, прагнучи таким чином сприяти підзвітності та прозорості процесу ухвалення рішень у галузі охорони навколишнього середовища.

III. Організаційна структура Інституту сталого розвитку

3.1 Керівним органом є Рада Інституту сталого розвитку, до складу якої входять представники установ – засновників та інших державних і громадських організацій – учасників діяльності Інституту сталого розвитку.
3.2 Оперативне управління діяльністю Інституту сталого розвитку в період між засіданнями Ради здійснює президія Інституту сталого розвитку у складі: науковий керівник, директор інституту, вчений секретар, керівники підрозділів.
3.3 У структурі Інституту сталого розвитку передбачено такі підрозділи:
- науково-навчальна лабораторія соціоекологічного моніторингу університетської системи освіти;
- відділ вищої освіти;
- відділ шкільної освіти;
- інформаційний відділ (Орхуський центр).

IV. Фінансування і матеріальне забезпечення

4.1 Інститут сталого розвитку організовує свою діяльність на принципах самофінансування та самозабезпечення.
4.2 Фінансування і матеріальне забезпечення Інституту сталого розвитку здійснюється з різних джерел:
- через укладання з різними установами, закладами і відомствами угод на розробку госпрозрахункових тем;
- за рахунок цільової фінансово-матеріальної підтримки зі спеціальних фондів державних установ;
- за рахунок цільової спонсорської допомоги юридичних і фізичних осіб України і зарубіжжя;
- за рахунок інших джерел, що не суперечить законодавству України.
4.3 Інститут сталого розвитку відповідно до діючого законодавства самостійно визначає напрями витрат власних коштів, призначених на:
- оплату витрат наукового дослідження;
- видавничу діяльність;
- придбання необхідних матеріалів та обладнання.
4.4 Усі документи матеріального і грошового характеру візуються головним бухгалтером Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.

V. Правовий статус
Інститут сталого розвитку діє як неприбуткова громадська організація.

 

Схвалено Вченою Радою МДГУ ім. Петра Могили, протокол № ____ від «__» _________2007 р.

 

Проректор з наукової роботи   Начальник Державного управління    Директор НМЦ
МДГУ імені                               охорони навколишнього природного  Миколаївського
Петра Могили                           середовища в Миколаївській області   міського управління освіти
О.П. Мєщанінов                        Є.О. Седлецький                                    О.О. Удовиченко
___________________               ___________________                           __________________

Директор Інституту сталого
розвитку
В.В. Добровольський
___________________