Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
4. Проект Положення про Осередки Асоціації Університетів України PDF Print Write e-mail

ПРОЕКТ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Радою Асоціації
Всеукраїнської громадської
освітньо-наукової організації
«Асоціація Університетів України»

Протокол № __  від «___»  _________ 2009 р.

__________________     ___________________

Президент ВГОНО «Асоціація Університетів України»

 

Положення про ОСЕРЕДКИ
Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації
«Асоціація Університетів України»

 

  • Осередки є основою Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації «Асоціація Університетів України» (далі – Асоціація) і створюються за територіальним принципом за місцем дислокації членів Асоціації.
  • Осередки діють на підставі Статуту Асоціації та цього Положення.
  • Осередок не є юридичною особою.
  • Осередки утворюються рішенням Загальних зборів Осередку.
  • Загальні збори Осередку є керівним органом Осередку.
  • Рішення Загальних зборів Осередку про заснування Осередку та про кандидатуру Голови Осередку оформлюються протоколом і затверджуються Секретаріатом Асоціації.
  • Секретаріат координує діяльність членів Осередків та забезпечує їх взаємодію з Президією Асоціації.
  • Голова Осередку чи інший член Осередку за дорученням Голови Осередку веде реєстр членів Осередку.
  • Голова Осередку може бути звільнений від своїх обов’язків за власною заявою на ім’я Загальних зборів Осередку або відкликаний з цієї посади більшістю голосів учасників Загальних зборів Осередку.
  • Осередки здійснюють свою діяльність у відповідності з метою та завданнями Асоціації та мають право:
 • вносити пропозиції про кандидатури до складу керівних органів Асоціації;
 • пропонувати заходи щодо поліпшення діяльності Асоціації та її органів;
 • брати участь у освітніх, наукових та інших заходах, які проводить Асоціація;
 • брати участь у заходах по плануванню й обговоренню діяльності Асоціації,
 • отримувати від органів управління Асоціації повну й достовірну інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • взаємодіяти з органами місцевої влади та з громадськістю;
 • оприлюднювати й поширювати інформацію про Асоціацію;
 • вийти з Асоціації у порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Асоціації;
 • користуватися підтримкою Асоціації у своїй діяльності, яка відповідає статутній меті Асоціації;
 • передавати у користування або володіння Асоціації майно та/або кошти.
  • Осередки зобов’язані:
 • дотримуватися Статуту та положень Асоціації;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації;
 • підтримувати авторитет Асоціації, не вчиняти дій, які б суперечили її статутним цілям, підривали її престиж;
 • виконувати рішення, прийняті органами управління Асоціації в межах їх компетенції.
  • Осередок може бути ліквідований рішенням Секретаріату Асоціації у разі:

а)      бездіяльності Осередку протягом одного року;
б)      невиконання рішень Президії та Ради Асоціації;
в)      вчинення дій, які суперечать статутним цілям та завданням Асоціації і підривають її престиж.

  • При розбіжностях цього Положення та Статуту, перевага надається нормам Статуту Асоціації.