Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 1. Загальні положення PDF Друк Написати листа

1.1. «Асоціація Університетів України» (далі – «Асоціація») є Всеукраїнською громадською організацією (ВГО), яка об’єднує академічну спільноту, вищі навчальні заклади та наукові інституції на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від їх партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності.
1.2. У своїй діяльності Асоціація керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав та свобод людини і громадянина, що зазначені в Конституції України, положеннями Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), принципами академічних свобод та університетської автономії, що висвітлені у Хартії Університетів України, Ольвійській Декларації Університетів: Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку і Рамках пріоритетних дій: Втілення в життя Ольвійської Декларації Університетів.
1.3. Асоціація створена на принципах спільності інтересів її членів для досягнення об’єднаними зусиллями умов для найбільш ефективної діяльності та сталого розвитку членів Асоціації.
1.4. Асоціація не є юридичною особою.
1.6. Правовою основою діяльності Асоціації є Конституція України, Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», інші нормативні акти України та цей Статут.
1.7. Асоціація підтримує та розширює міжнародні зв’язки, сприяє розвитку міжнародного співробітництва членів Асоціації, укладає відповідні угоди і контракти, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України на підставі законодавства, відповідних угод, взаємної поваги та домовленості щодо невтручання у справи кожної сторони.
1.8. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.
1.9. Для здійснення своїх мети та завдань, визначених Статутом, відповідно до свого правового статусу, Асоціація користується правами:

  1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;
  2. отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань;
  3. вносити пропозиції з питань діяльності Асоціації та її членів до органів державної влади та управління, органів самоврядування, урядових структур;
  4. поширювати інформацію і пропагувати мету, завдання та ідеї своєї діяльності;
  5. засновувати установи та організації, видавництва та підприємства, засоби масової інформації, в тому числі веб-портали, необхідні для виконання статутних завдань та досягнення мети Асоціації;
  6. друкувати та розповсюджувати видавничу продукцію.

1.10. Асоціація щорічно оприлюднює інформацію про свою діяльність.
1.11. Повна назва Асоціації:
українською мовою – Асоціація Університетів України;
російською мовою – Ассоциация Университетов Украины;
англійською мовою – Ukrainian University Association.
1.12. Скорочена назва Асоціації:
українською мовою – АУУ;
російською мовою – АУУ;
англійською мовою – UUA.
1.13. Юридична адреса Асоціації: вул. Акіма, 2, 10, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54003, Україна.