Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 4. Структура та органи управління асоціації. Осередки. PDF Друк Написати листа

4.1. Органами управління Асоціації є Конференція, Президія, Секретаріат та Ревізійна комісія.
4.2. Вищим органом управління Асоціації є Конференція її членів (далі – Конференція).
4.3. Конференція членів Асоціації вправі ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації.
4.4. До виняткової компетенції Конференції відносяться:

 1. затвердження змін та доповнень до Статуту;
 2. обрання членів Президії;
 3. заслуховування звітів Президента про діяльність Президії;
 4. обрання ревізійної комісії і заслуховування її звітів;
 5. ухвалення рішень про прийняття до Асоціації нових членів і виключення членів зі складу Асоціації – у разі апеляції до Конференції вищого навчального закладу чи наукової інституції, які не прийняли до осередку або виключили з нього;
 6. реалізація права власності;
 7. вирішення питань про реорганізацію й ліквідацію Асоціації.

4.5. Конференція скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. На вимогу 1/3 членів Асоціації, або не менше 2/3 складу Президії, або на вимогу Ревізійної комісії повинна бути скликана позачергова Конференція.
Про місце й час проведення Конференції, а також про порядок денний Президія повинна повідомити Осередки не пізніше ніж за 40 днів до призначеного терміну.
У Конференції беруть участь по одному представнику від кожного осередку до додатково по одному представнику від кожного колективного члена Асоціації.
4.6. Конференція вправі приймати рішення, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів Асоціації.
Рішення Конференції приймаються більшістю голосів (простою або кваліфікованою згідно з пропозиціями Президії) присутніх, крім випадків, окремо зазначених у цьому Статуті.
4.7. Загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Конференціями здійснює Президія.
4.8. До компетенції Президії відносяться:

 1. визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
 2. забезпечення виконання рішень Конференції;
 3. утворення дорадчого органу та затвердження його складу за поданням Президента;
 4. затвердження внутрішніх нормативних документів/положень;
 5. затвердження кошторису та річного бюджету Асоціації та Секретаріату;
 6. затвердження штатного розпису Секретаріату;
 7. контроль за діяльністю Секретаріату у формі заслуховування звітів Голови Секретаріату, головного бухгалтера і/чи інших посадових осіб Асоціації;
 8. ухвалення рішень про створення тимчасових наукових колективів для реалізації мети та статутних завдань Асоціації та погодження кошторисів і кандидатур керівників таких тимчасових наукових колективів;
 9. затвердження рішень загальних зборів осередків про заснування осередків;
 10. затвердження рішень загальних зборів осередків про кандидатуру голови осередку;
 11. затвердження рішень загальних зборів осередків про прийом/виключення колективного члена;
 12. ухвалення рішень про ліквідацію Осередків;
 13. ухвалення рішень про заснування госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, а також осередків, необхідних для виконання статутних завдань і цілей Асоціації;
 14. призначення керівників заснованих Асоціацією госпрозрахункових установ, організацій, підприємств;
 15. скликання Конференції, в т.ч. позачергової Конференції на вимогу Ревізійної комісії;
 16. затвердження логотипу і символіки Асоціації;
 17. інші питання, які не відносяться до компетенції Конференції.

4.9. Кількісний склад Президії повинен бути непарним і складати не менше п’яти осіб. До складу Президії входять за посадами Віце-президент, Президент та Почесний президент, а також виборні представники, які обираються з числа членів Асоціації, якщо за них проголосувало не менше двох третин присутніх на Конференції.
4.10. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Президія вважається правомочною, якщо на її засіданні є присутніми не менше 1/2 її членів. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
4.11. Механізм обрання Президентів Асоціації.
Особа, що обирається на посаду Президента, проходить у своїй діяльності три статуси:

 1. Віце-президент (перший рік);
 2. Президент (другий рік);
 3. Почесний президент (третій рік).

На першій установчій Конференції обираються строком на два роки Віце-президент, Президент та Почесний президент, якщо за кожного з них проголосувало не менше двох третин присутніх на Конференції.
З третього року діяльності Асоціації посади Президента займаються за такою схемою:

 1. на щорічних зборах Конференції обирається Віце-президент, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на Конференції. У виборах на посаду Віце-президента може брати участь представник члена Асоціації, який має підтримку в якості листів-рекомендацій від 10 членів Асоціації.
 2. посаду Президента займає Віце-президент, що головував протягом попереднього року.
 3. Посаду Почесного президента займає Президент, що головував протягом попереднього року.

4.12. Президент вправі в будь-який час відмовитися від виконання своїх обов’язків, попередивши про це Президію в письмовій формі не пізніше ніж за два місяці від дня фактичної відмови.
У разі відмови Віце-президента від своїх обов’язків або його усунення з посади, обов’язки Віце-президента виконує Президент. Виконання обов’язків триватиме до часу обрання та затвердження нової кандидатури на посаду Віце-президента.
Обрання та затвердження кандидатури Віце-президента проводиться шляхом дистанційного голосування. Порядок і процедуру дистанційного голосування визначає Секретаріат та затверджує Президент або виконуючий його обов’язки.
У разі відмови Президента від своїх обов’язків або його усунення з посади, обов’язки Президента виконує Почесний президент. Виконання обов’язків триватиме до часу зайняття Віце-президентом посади Президента.
У разі відмови Почесного президента від своїх обов’язків або його усунення з посади, обов’язки Почесного президента виконує Президент. Виконання обов’язків триватиме до часу зайняття Президентом посади Почесного президента.
4.13. Президент самостійно вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім віднесених до виняткової компетенції Конференції. Президент діє без доручення від імені Асоціації, представляє її інтереси у відносинах із громадянами і юридичними особами; у межах наданих йому прав розпоряджається майном Асоціації, відкриває рахунки, укладає договори, у тому числі – трудові, видає доручення, видає накази.
Президент здійснює фінансово-господарську діяльність Асоціації, відповідальний за результати фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, достовірність бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.
4.14. Не рідше одного разу на рік Президент звітує перед Конференцією про результати діяльності Асоціації.
4.15. Віце-президент формує проект програми діяльності Секретаріату, поширює інформацію про діяльність Асоціації та відповідає за організаційно-технічне забезпечення Конференції.
4.16. Почесний президент контролює дії Віце-президента, розглядає заяви щодо вступу нових членів до Асоціації, пропозиції та клопотання від членів Асоціації щодо діяльності Асоціації, вносить пропозиції до Програми діяльності Асоціації на наступний календарний рік, регулює своєчасну та повну сплату щорічних членських внесків членами Асоціації та координує організацію проведення Конференції.
4.17. Поточна діяльність Асоціації забезпечується Секретаріатом, який діє на підставі положення про Секретаріат, яке затверджується Президією. Головний офіс Секретаріату розміщений на базі юридичної адреси Асоціації.
Очолює Секретаріат Голова Секретаріату, який:

 1. формує і виконує затверджений Президією річний бюджет Асоціації і Секретаріату;
 2. формує штатну чисельність працівників Секретаріату;
 3. формує програму діяльності Секретаріату;
 4. систематично протягом року звітує перед Президією і раз на рік – перед Конференцією Асоціації про роботу Секретаріату;
 5. розробляє проекти планів діяльності Асоціації і плани фінансування (бюджет);
 6. здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації;
 7. за дорученням Президента укладає й підписує договори (угоди), у т.ч. – трудові;
 8. підписує фінансові документи й документи суворої звітності, підписує накази;
 9. організовує роботу штатних працівників Асоціації і Секретаріату;
 10. приймає на роботу та звільняє штатних працівників Асоціації і Секретаріату;
 11. здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Президії й Конференції;
 12. забезпечує виконання рішень, що були прийняті на Конференції;
 13. інші оперативні питання, що відносяться до компетенції Секретаріату Асоціації.

4.18. Голова Секретаріату обирається на Конференції з числа членів Асоціації строком на п’ять років, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх. Усунути Голову Секретаріату з посади у разі не виконання покладених на нього обов’язків має право Президія або Конференція, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх.
4.19. Контроль за діяльністю Президента та Президії здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією з числа членів Асоціації строком на п’ять років у кількості не менше трьох осіб.
Ревізійна комісія проводить щорічно не менше однієї ревізії і подає Конференції звіти про результати своїх перевірок, а також висновок по річному звіту Президента. Ревізійна комісія має право проводити позачергові перевірки.
Ревізійна комісія вправі витребувати від членів і посадових осіб Асоціації всі необхідні бухгалтерські, фінансові й інші документи, які мають відношення до діяльності Асоціації, а також – особисті пояснення з питань діяльності Асоціації.
У випадку виявлення зловживань, які суперечать істотним інтересам членів Асоціації, Ревізійна комісія вправі вимагати від Президії проведення аудиторської перевірки та скликання позачергової Конференції.
Президія і Ревізійна комісія, які не виправдали довіри членів Асоціації, можуть бути переобрані на черговій Конференції за поданням Президента або не менше ніж 1/3 членів Асоціації.
4.20. Асоціація може створювати дорадчий орган, що діє на основі Положення, яке затверджується Президією Асоціації.
4.21. Основою Асоціації є її Осередки, які створюються за територіальним принципом за місцем проживання членів Асоціації.
4.22. Осередки діють на підставі цього Статуту та Положення про Осередки, яке затверджується Президією Асоціації.
4.23. Осередки утворюються при наявності не менше трьох індивідуальних або колективних членів Асоціації. Рішення про заснування осередку оформляється протоколом і затверджується Президією Асоціації.
4.24. Осередки представляють кандидатуру на посаду Голови Осередку, якого затверджує Президія, і який координує діяльність членів осередків у період між Загальними зборами осередку та забезпечують взаємодію з Президією, Президентом  та Головою Секретаріату Асоціації.
4.25. Осередок може бути розпущений (ліквідований) рішенням Президії за порушення, передбачені Положенням про Осередок і/чи Статутом Асоціації.
4.26. Осередки здійснюють свою легалізацію шляхом повідомлення про заснування.