Розділ 3. Членство в Асоціації Друк

3.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним, на добровільних засадах.
3.2. Членами Асоціації можуть бути:

 1. працівники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та наукових інституції, а саме: викладачі, вчені, адміністрація та аспіранти, докторанти, студенти, та інші громадяни України, діяльність яких пов’язана з питаннями освіти та науки, котрі заявили про своє бажання взяти участь у роботі Асоціації, визнають Статут Асоціації і сприяють здійсненню мети та завдань Асоціації своєю практичною діяльністю (індивідуальні члени Асоціації);
 2. трудові колективи вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та наукових інституції, що діють на території України, поділяють мету та завдання діяльності Асоціації і беруть участь у їх реалізації (колективні члени Асоціації).

3.3. Вступ до Асоціації на правах її колективного члена не тягне за собою автоматичного зарахування працівників трудового колективу індивідуальними членами Асоціації. Їх вступ до Асоціації здійснюється на загальних підставах. Колективні члени зберігають повну господарську та фінансову самостійність.
Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного члену), а індивідуальні – безпосередньо.
3.4. Прийом членів Асоціації здійснюється за особистою заявою громадян або за заявою уповноваженої особи вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації або наукової інституції та письмової рекомендації щонайменше трьох членів Асоціації.
Заява вступника розглядається на зборах відповідного місцевого осередку не пізніше місяця з дня подання та затверджується Конференцією Асоціації, якщо за це проголосували більше двох третин від присутніх на Конференції.
Право голосу надається після сплати членського внеску. Розмір, спосіб та форма сплати щорічних членських внесків визначається Положенням про членські внески, яке затверджується Конференцією.
У разі вибуття з Асоціації членські внески не повертаються.
3.2. Членство в Асоціації може бути припинене на підставі:
а)      заяви члена Асоціації про вихід з Асоціації;
б)      порушення членом Асоціації положень Статуту;
в)      систематичного невиконання протягом року і більше своїх обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Асоціації;
г)       завдання навмисної шкоди Асоціації чи її членам та майну;
д)      несплати членських внесків у повному обсязі протягом року і більше або невиконання зобов’язань перед Асоціацією.
Виключення членів з Асоціації здійснюється:
1)      за рішенням Секретаріату у випадку подання заяви членом Асоціації про вихід з Асоціації з власної ініціативи. У цьому випадку рішення про виключення приймається в місячний строк з дня подання заяви;
2)      за рішенням Конференції – в інших випадках, – за умови, коли за це проголосувало більше двох третин від присутніх на Конференції.
3.3. Члени Асоціації мають право:

 1. користуватися інформаційними, науковими та навчальними матеріалами, творчими можливостями, соціально-культурною базою і послугами Асоціації для розширення масштабів та удосконалення своєї діяльності;
 2. обирати та бути обраними в усі органи управління Асоціації;
 3. вносити пропозиції, клопотання та зауваження щодо покращення діяльності та структури Асоціації;
 4. брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;
 5. брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Асоціації, користуватися майном та символікою Асоціації;
 6. отримувати повну інформацію про діяльність Асоціації;
 7. користуватися підтримкою Асоціації у своїй діяльності, яка відповідає статутній меті та завданням Асоціації;
 8. добровільно вийти з членів Асоціації шляхом подачі відповідної заяви до Секретаріату Асоціації;
 9. передавати у користування або володіння Асоціації майно та/або кошти відповідно до законодавства України.

3.4. Члени Асоціації зобов’язані:

 1. дотримуватися Статуту Асоціації;
 2. сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації;
 3. активно здійснювати наукову та освітню політику з підтримки та реалізації академічних свобод та університетської автономії, основні положення яких висвітлені в Ольвійській Декларації Університетів;
 4. своєчасно сплачувати щорічні членські внески у порядку та розмірах, визначених Асоціацією;
 5. підтримувати авторитет Асоціації, не вчиняти дій, які б суперечили її статутній меті та завданням, підривали її престиж;
 6. виконувати рішення, прийняті органами управління Асоціації в межах їх компетенції.