2.2. Рамки пріоритетних дій «Втілення в життя Хартії Університетів України» Друк

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РАМКАМИ ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ

Існуючий текст

Пропозиції

Виправлений варіант

Рамки пріоритетних дій
«Втілення в життя Хартії
Університетів України»

 

Рамки пріоритетних дій:
Втілення в життя Ольвійської Декларації Університетів

 

 

Преамбула

 

 

Ми, учасники Міжнародної конференції «Ольвійський форум – 2009», президенти, канц-лери, ректори та віце-ректори університетів України та країн світу, керівники наукових інституцій та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу, ті, що зібралися в Ялті, Україна, 11-14 червня 2009 року, висловлюючи надію на перспективу розширення співробітництва усіх європейських націй через єднання університетів, переконані в тому, що народи і держави, як ніколи раніше, мають усвідомити нову функцію та роль, яку університети покликані відігравати у сус-пільстві ХХІ століття, що стає усе більш зорієнтованим на перехід до сталого розвитку,

 

 

звертаючи увагу на те, що домінуючими тенденціями розвитку університетської системи освіти стають формування світогляду нової якості, демократизація особистості та пристосу-вання її до життя в умовах свободи,

 

 

посилаючись на Хартію Університетів Ук-раїни, проголошену 12 червня 2009 року в Ялті,

 

посилаючись на Ольвійську Декла-рацію Університетів, проголошену 12 червня 2009 року в Ялті,

 

 

 

приймаємо Рамки пріоритетних дій «Вті-лення в життя Хартії Університетів України» як керівні принципи вирішення завдань і використання можливостей в області акаде-мічних свобод, університетської автономії та освіти як фундаментальної основи для сталого розвитку суспільства.

 

приймаємо Рамки пріоритетних дій: Втілення в життя Ольвійської Дек-ларації Університетів як керівні прин-ципи вирішення завдань і використання можливостей в області академічних свобод, університетської автономії та освіти як фундаментальної основи для сталого розвитку суспільства.

 

 

 

 

1. Пріоритетні дії на національному рівні

 

 

1.1. Активно використовувати можливості web-середовища, освітні портали для ініцію-вання дискурсів, проведення форумів щодо академічних свобод та університетської авто-номії з метою формування свідомого ставлення громадськості до даних питань та врахування потреб забезпечення сталого розвитку сус-пільства.

 

 

1.2. Висвітлювати у загальноукраїнських засобах масової інформації проблеми акаде-мічних свобод та університетської автономії.

додати у кінці у п. 1.2: …Університети України несуть відповідальність за підвищення інтелекту нації. Не можна проблеми виховання і оздоровлення населення розглядати лише з точки зору збільшення прибутків засобів масової інформації.

Враховуючи значення засобів масової інформації у вихованні та навчанні суспільства (особливо – кіно, теле-бачення, комп’ютерних джерел інфор-мації), ввести в обов’язок універ-ситетам України надавати сумісні рекомендації уряду щодо їх змісту, форми та тривалості.
Зобов’язати університети України надавати рекомендації уряду щодо освітянської тематики, розгляду проб-лем сталого розвитку та екології в масових засобах інформації. (В.Я. Кутко-вецький)

 

1.3. Усіма доступними та сучасними засобами наполягати на адаптації національних норма-тивних актів відповідно до міжнародних актів.

 

 

1.4. Рішуче протидіяти проявам порушення академічних свобод та університетської автоно-мії, використовуючи у цих випадках гласність.

 

 

1.5. Установити, що основним методом оновлення вищої освіти має бути партнерство на основі спільних інтересів, взаємної поваги та довіри університетів із зацікавленими сторо-нами – організаціями, що відповідають за розробку політики на національному та інституціональному рівнях.

 

 

1.6. Налагоджувати більш тісну співпрацю й партнерство з урядовцями, неурядовими органі-заціями, представниками індустрії в області міждисциплінарних досліджень та освітніх програм, формування політики та обміну інформацією щодо сталого розвитку.

 

 

1.7. Створювати освітні програми, які б забезпечували здатність університетів надавати майбутнім поколінням достатній рівень освіти та знань так, щоб вони здобули світогляд нової якості, що гарантує дотримання гармонійного співвідношення у тонкій рівновазі між при-родою і самим життям.

1.7. Розробляти освітні програми, які б забезпечували здатність університетів ... (Ю.Ю. Верланов)

1.7. Розробляти освітні програми, які б забезпечували здатність університетів надавати майбутнім поколінням достат-ній рівень освіти та знань так, щоб вони здобули світогляд нової якості, що гарантує дотримання гармонійного спів-відношення у тонкій рівновазі між природою і самим життям.

 

 

1.8. Започаткувати навчальні плани з еко-логічного менеджменту, сталого економічного розвитку, демографії народонаселення та суміжних дисциплін для того, щоб забезпечити усіх випускників університету знанням про еколого-економіко-соціально свідоме грома-дянство.

 

 

1.9. Розробити продуктивну платформу для комунікацій і дебатів між наукою, суспільством, промисловістю і бізнес-корпораціями як сучас-ну форму єднання університетів та утворення університетської системи освіти у національних і глобальних інтересах.

 

 

1.10. Утворити Асоціацію Університетів України (АсУУ) як колегіальний координа-ційний орган, що спрямовує дії активних та відповідальних лідерів університетської сис-теми освіти як на національному, так і на світовому рівнях, на шляху до вищого ступеня академічних свобод та університетської авто-номії, досягнення цілей та цінностей сталого розвитку цивілізації.

 

 

2. Пріоритетні дії на рівні університетів

 

 

2.1. Використовувати регіональні засоби масової інформації, телебачення та пресу для інформування громадськості стосовно питань академічних свобод та університетської автоно-мії, стратегії сталого розвитку суспільства.

 

 

 

2.2. Проводити конференції, організовувати дискусії з проблем академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку суспільства.

 

 

2.3. Включати до робочих програм дисциплін питання академічних свобод, університетської автономії для сталого розвитку суспільства.

 

 

2.4. Висвітлювати положення міжнародних актів щодо академічних свобод та універ-ситетської автономії при викладанні різноманіт-них дисциплін.

 

 

2.5. Проводити соціальний моніторинг із проблем академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку суспільства і направляти результати до відпо-відних державних органів.

2.5. ... і поширювати результати серед відповідних державних органів. (Ю.Ю. Верланов)

2.5. Проводити соціальний моніторинг із проблем академічних свобод, універ-ситетської автономії та освіти для сталого розвитку суспільства і поши-рювати результати серед відповідних державних органів.

 

 

 

 

2.6. Встановлювати партнерські зв’язки між університетами та з початковими і середніми школами, розробляти міждисциплінарні освітні програми, у тому числі про народонаселення, довкілля та сталий розвиток.

 

 

2.7. Університети повинні залучати практиків із бізнесу та громадського руху для вироблення міждисциплінарного підходу у створенні освіт-ніх програм, проведенні досліджень, прак-тичних заходів і роботи з громадськістю задля підтримки сталого майбуття.

 

 

2.8. Університети повинні стати прикладом соціально-екологічної відповідальності через впровадження практик збереження ресурсів, переробки і зменшення відходів.

 

 

2.9. Налагодити співпрацю з національними та міжнародними організаціями для сприяння всесвітньому університетському руху задля сталого майбуття.

 

 

2.10. Адміністрація університету і викладань-кий склад повинні утворювати творче та про-дуктивне науково-освітнє середовище, пам’ята-ючи, що академічна свобода неможлива без особистісних свобод академічної спільноти, які визначають та формують особистість: свобода бачити і чути, думати, відчувати, хотіти й обирати, накреслювати шляхи самореалізації, а не розігрувати жорстко задану або свідомо безпечну роль, – і свобода поділитись усім цим з іншими.

 

 

 

Додати новий пункт:
Університети і дослідницькі уста-нови з метою Відкритого доступу до знань повинні:
– розвивати власні інституційні полі-тики та стратегії щодо вільного дос-тупу до повних текстів відрецензова-них наукових результатів учених уні-верситету та можливість доступу до них, пошуку та використання будь-якими потенційними користувачами че-рез інтернет для підвищення наукової, соціальної та економічної значимості наукових досліджень.
– створювати, розвивати з цією метою інституційні репозитарії та журнали відкритого доступу.
– сприяти вільному використанню такої інформації для досліджень, навчання тощо.
(Т.О. Ярошенко)

2.11. Університети і дослідницькі установи з метою Відкритого доступу до знань повинні:
– розвивати власні інституційні полі-тики та стратегії щодо вільного доступу до повних текстів відрецен-зованих наукових результатів учених універ-ситету та можливість доступу до них, пошуку та використання будь-якими потенційними користувачами через інтернет для підвищення наукової, со-ціальної та економічної значимості наукових досліджень.
– створювати, розвивати з цією метою інституційні репозитарії та журнали відкритого доступу.
– сприяти вільному використанню такої інформації для досліджень, нав-чання тощо.

 

 

 

 

 

 

2.11. Становлення особистості в універ-ситетах підпорядковується формуванню світо-гляду нової якості, яке ґрунтується на дотри-манні таких основних принципів:
– цілеспрямованості на активну творчу діяльність у реальних умовах, що існують у суспільстві;
– єдності свідомості та поведінки, виховання у діяльності;

– індивідуального підходу та поєднання поваги до особистості з розумною вимог-ливістю.

 

 

2.12. Становлення особистості в університетах підпорядковується форму-ванню світогляду нової якості, яке ґрунтується на дотриманні таких основ-них принципів:
– цілеспрямованості на активну творчу діяльність у реальних умовах, що існують у суспільстві;
– єдності свідомості та поведінки, виховання у діяльності;
– індивідуального підходу та поєд-нання поваги до особистості з розумною вимогливістю.

 

 

 

 

 

 

2.12. Адміністрація університету повинна відкрити Секретаріат або Комітет з питань академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку з метою інформування та підтримки ініціатив інших організацій з реалізації Хартії Університетів України.

 

2.13. Адміністрація університету по-винна відкрити Секретаріат або Комітет з питань академічних свобод, універ-ситетської автономії та освіти для сталого розвитку з метою інформування та підтримки ініціатив інших організацій з реалізації Ольвійської Декларації Університетів.

 

 

 

 

 

3. Пріоритетні дії на глобальному рівні

 

 

3.1. Відслідковувати світові тенденції та приєднуватися до міжнародних актів, що торкаються питань академічних свобод, універ-ситетської автономії та сталого розвитку.

 

 

3.2. Активізувати участь у міжнародних форумах та конференціях, підготовці друко-ваних видань стосовно академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку.

 

 

3.3. Адаптувати положення міжнародних актів та вносити їх до Статутів університетів і направляти пропозиції до відповідних дер-жавних організацій.

 

 

3.4. Поширювати знання про сталий розвиток серед широкого загалу населення, урядовців, на виробництвах та в університетах, відкрито обговорюючи нагальну потребу рухатися в напрямку до сталого майбуття.

 

 

3.5. У рамках створення інституційної культури сталого розвитку, академічні свободи, університетська автономія, наука та освіта мають спиратися на залучення всіх університетів до освітянського висвітлення, дослідження, формування політики та обміну інформацією про народонаселення, довкілля та розвиток у напрямку до глобальної сталості.

 

 

 

Підтримка руху

 

 

Лідери університетів України та країн світу, наукових інституцій та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу,  учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2009», та всі, хто приєднується до Хартії Університетів України, готові зі всією рішучістю здійснювати заходи, направлені на досягнення цілей, проголошених в Хартії Університетів України.

 

Лідери університетів України та країн світу, наукових інституцій та гро-мадських об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу, учасники Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Ольвійський форум – 2009», та всі, хто приєднується до Ольвійської Декларації Університетів, готові зі всією рішучістю здійснювати заходи, направ-лені на досягнення цілей, проголошених в Ольвійській Декларації Університетів.

 

 

 

Ми беремо на себе зобов’язання діяти разом, у рамках наших індивідуальних і колективних зобов’язань, шляхом прийняття всіх необхідних мір для перетворення у життя принципів, що стосуються академічних свобод, універси-тетської автономії та освіти для сталого розвитку, які проголошені в Хартії Універ-ситетів України.

 

Ми беремо на себе зобов’язання діяти разом, у рамках наших індивідуальних і колективних зобов’язань, шляхом прийняття всіх необхідних мір для перетворення у життя принципів, що стосуються академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку, які проголошені в Ольвійській Декларації Університетів.

 

 

 

Ми закликаємо використовувати Рамки пріоритетних дій «Втілення в життя Хартії Університетів України» або її відповідні частини при плануванні і здійсненні конкретних заходів, які стосуються академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку.

 

Ми закликаємо використовувати Рамки пріоритетних дій: Втілення в життя Ольвійської Декларації Універ-ситетів, або її відповідні частини при плануванні і здійсненні конкретних заходів, які стосуються академічних свобод, університетської автономії та освіти для сталого розвитку.

 

 

 

Таким чином, ми беремо на себе зобов’язання здійснювати, справді, багатобічну і багатогранну діяльність в окресленому напрямку, досягнути означених вище цілей – у межах своєї компетенції та поважаючи відмінності у культурі, мові, національних освітніх системах, а також авто-номію університетів, – із метою зміцнення світової сфери вищої освіти. Задля цього ми проводитимемо політику міжнародного співко-бітництва із залученням неурядових організацій, що функціонують у сфері вищої освіти. Ми сподіваємося на швидку та позитивну відповідь з боку університетів, наукових інституцій та громадських об’єднань, на їх активний внесок в успішність наших зусиль.

 

 

Іншим шрифтом виділені готові пропозиції щодо зміни тексту, а курсивом – зауваження.

Всього до Оргкомітету надішло 4 зауваження, з них прийнято 3 (75 %).