Історія та сьогодення кафедри
Викладацький склад кафедри
Новини й оголошення
Навчально-методична робота:
Дисципліни філологічних спеціальностей.

Дисципліни нефілологічних спеціальностей.
Наукова робота:
Аспірантура.

Рада із захисту дисертацій.
Студентські олімпіади, конкурси, конференції
Фотогалерея кафедри
Фахові журнали он-лайн
Наукова періодика кафедри
Каталог статей з періодичних видань

«Мовознавство», 2008 рік

Ажнюк Б.М. Англізми в сучасній українській, російській і чеській мовах // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Баранник Д.X. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обґрунтування комунікативного статусу // Мовознавство. – 2008. – №1.

Борщевський С.В. Доіндоєвропейський субстрат слов'янських та германських мов у світлі новітніх наукових досліджень // Мовознавство. – 2008. – №6.

Вакуленко С.В. Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні // Мовознавство. – 2008. – №6.

Васильєва Л.П., Коць-Григорчук Л.М. Стандартизація слов'янських мов і формування правописних норм в ономастиці // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Гальчук І.Ю. Наголос граматики М. Смотлицького як відбиття староукраїнської акцентної системи // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Гуйванюк Н.В., Кульбабська О.В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Даниленко Л.І. Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Желєзняк І.М. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов'янської прабатьківщини // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство. – 2008. – №1.

Іващенко Д.С., Зубов М.І. Рукописи південнослов'янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького: стан і перспективи дослідження // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Іліаді О.І. Слов'янські топоніми на території Греції. IX // Мовознавство. – 2008. – №1.

Іліаді О.І. Слов'янські топоніми на території Греції. X // Мовознавство. – 2008. – №6.

Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов'янському аспекті // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Карпіловська Є.А. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Космеда Т.А. Ретроспекція як методологічна основа дослідження «живого» мовлення Івана Франка // Мовознавство. – 2008. – № 6.

Коцюба З.Г. Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Кушнерик В.І. До проблеми фоносемантичних явищ та універсалій у германських та слов'янських мовах // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Лукінова Т.Б. Подвижник науки й освіти // Мовознавство. – 2008. – № 1.

Лукінова Т.Б. Створення «Етимологічного словника української мови» – важливий етап порівняльно–історичного вивчення слов'янської лексики // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польській мовах // Мовознавство. – 2008. – №6.

Лучик В.В. Середньонадцніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Матвіяс І.Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури // Мовознавство. – 2008. – №6.

Мацьків П.В. Субконцепт «Народження Ісуса Христа» у фольклорному дискурсі // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології // Мовознавство. – 2008. – №1.

Мойсієико А.К. Поетика слова і світу // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Мороз В.К. Науковий внесок Т. Сушицького в дослідження білоруського літописання // Мовознавство. – 2008. – №6 .

Москаленко Л.А. Гносеологічні корені димотивованих і полімотивованих фітономенів // Мовознавство. – 2008. – №6.

Півторак Г.П. Українсько–південнослов'янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов'янських племен // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Пономаренко В.П. Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Прискока О.В., Франчух В.Ю. Кирило–Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство. – 2008. – №1.

Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев'яносто років (1918–2008) // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Скляренко В.Г. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім» // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Ставицька Л.О. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Стоянова Е.П. Сонячне весілля // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Тараненко О.О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози // Мовознавство. – 2010. – №1.

Тараненко О.О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Чемеркін С.Г. Елементи техно у креолізованому художньому тексті // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Черниш Т.О. Типологічні аспекти семантичної реконструкції гнізд праслов'янської лексики // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Широков В.А. Лінгвістичні та технологічні основи інтегральної слов'янської лексикографії // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Широков К.В. Лінгвістичні засади побудови електронного граматичного словника турецької мови // Мовознавство. – 2008. – №1.

Широков К.В. Формалізований підхід до опису словозмінних процесів у турецькій лексичній системі // Мовознавство. – 2008. – №4,5.

Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов'янський ономастичний континуум // Мовознавство. – 2008. – №2,3.

Шульгіна В.І. Поняття «інформація» і «знання» в когнітивній лінгвістиці // Мовознавство. – 2008. – №1.